15ก.ค.62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บรูพาวิทยากร)