20ก.ค.62 นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร พบปะเพื่อนครูในสังกัดเทศบาลนครฯ “๑๐ ปีจากนโยบายสู่การปฎิบัติ คุณภาพการบริหารงาน การพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน” ณ โรงแรมโคราชโฮเทล #สายด่วน1132