25ก.ค.62 โรงเรียนเทศบาล3 (ยมราชสามัคคี) จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน”