ขอเชิญประชาชนที่ลงทะเบียนจิตอาสา ณ อาคารสุรพัฒน์ 2(มทส) ติดต่อรับบัตรจิตอาสา ณ กองสวัสดิการสังคม